درباره نام و لوگو

1973186361

درباره نام

آدونیس Adonis، در اسطوره‌های یونان، نماد طبیعت و تجدید حیات سالانه‌ی آن است.
آدونیس نماد تجدید حیات طبیعت است. آدوﻧﯿﺲ، ﮔﻠﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد و ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. آدونیس به معنای سرور و پیشرو و از نامهای غرب ایران محسوب می گردد و موسسین این مجموعه براین باورند که با انتخاب این نام که در فضای بین المللی نیز قابلیت تلفظ داشته و از نام‌های کاربردی در ترکیه و یونان نیز بوده می توانند بطور شایسته‌ای در زمینه‌های بین المللی فعالیت داشته باشند.

لوگو آدونیس : اسب در لوگو، می‌تواند احساس خونگرمی، هوش و ذکاوت، انرژی، سرعت و قدرت را منتقل کند. به همین دلیل در کسب و کارهایی که با هدف نمایش دادن قدرت است به کار میرود.

Adonis-PNG11

رنگ قرمز لوگو : اوج رنگ هاست و مظهر خورشید، رنگ قرمز نماد و نشانه فعالیت، گرمی، قدرت، هیجان، شوق، انرژی آتش، هوای نفس، عشق و خطر است. قرمز دارای قابلیت رویت بالایی است و همواره توجه بیننده را به خود جلب می‌کند. رنگ قرمز چند حس را توامان تحریک می کند. رنگ قرمز یا گذاشتن لک قرمز نشان زدن تجدید حیات است. معمولاً برای نشان دادن نیروی فوق طبیعی و مقدس از رنگ قرمز استفاده می‌شود .

98665504785